Liên Hệ
Thông Tin Liên Hệ
Siêu thị SATRA Sài Gòn

Số 460 đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 3862 3877 
Fax : (84 28) 3863 3057 
Email:info@sieuthisaigon.com.vn 
Liên hệ phòng ban:


 1. Phòng Tổ chức Hành chánh
 Số điện thoại: (028) 3863 3504
 Fax: (028) 3863 3057


 2. Phòng Kế hoạch kinh doanh
Số điện thoai: (028) 3862 7298
Fax: (028) 3863 3053


 3. Phòng Tài chính kế toán
 Số điện thoai: (028) 3863 3056


 4. Phòng Kinh doanh dịch vụ
Số điện thoai: (028) 3863 3151